top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverZuid Vooruit

Denk- en doetank Zuid: meer leefplezier voor inwoners

(met bijdragen van gemeente/ gebiedsteam, WIJ, inwoners en Zuid Vooruit)


Vanaf medio 2021 hebben WIJ, gebiedsteam en Zuid Vooruit met elkaar een "denktank" gevormd die sociale opgaven signaleert, nadenkt over hoe we impulsen kunnen geven om het sociaal welbevinden en het leefplezier van wijkbewoners te bevorderen, zodanig dat hun samen- en zelfredzaamheid groeit. Door onze krachten hierin te bundelen wilden we een mooie basis uitdenken.

Het versterken van de sociale basis gebeurde al volop in de Wijert. Uit de brainstorm en analyse hebben we besloten om komend jaar in elk geval extra aandacht te besteden aan de Rivierenbuurt, Corpus en Coendersborg omdat die elk zo hun eigen dynamiek en vraagstukken kennen.

We hebben op basis van Zorgkompas en de notitie Verkenning ontmoetingsplekken van Zuid Vooruit per wijk een “top 4” van problemen opgesteld. Vervolgens cijfermatige info opgehaald, zoals mate van gebruik van WMO (GON en anders), aantal mensen dat begeleid wordt door Werk en Participatie. Dit hebben we gebundeld in een basisnotitie waarin we ook onze gezamenlijke uitganspunten hebben opgenomen. Een van de uitgangspunten is dat de aanpak / interventies zijn gebaseerd op behoeftepeiling inwoners


In de wijken zijn we met inwoners, maatschappelijke organisaties, aanbieders, het WIJ, gemeente en Zuid Vooruit aan de slag gegaan om op te halen wat de wensen van inwoners zijn die helpen om het leefplezier/ positieve gezondheid in hun wijk te vergroten. En om te helpen deze ook te realiseren.


Corpus uitgelicht: Wat wensen we voor de wijk? De afgelopen tijd zijn medewerkers van WIJ Corpus den Hoorn en Zuid Vooruit in gesprek gegaan met bewoners van Corpus den Hoorn over wensen, behoeften, kansen en initiatieven in onze wijk.


Zo werden wijkbewoners op het Overwinningsplein geconfronteerd met een wensboom en mochten ze kaartjes schrijven met hun wensen voor de wijk. Er kwamen een aantal voor de hand liggende verlangens uit als het tegengaan van zwerfafval en aandacht voor mensen die het moeilijk hebben, zoals oudere mensen die zich eenzaam voelen of mensen in financiële problemen. Zorgelijk is dat veiligheid oprukt als genoemd probleem. Een tienermeisje gaf aan dat ze zich niet prettig voelde nu steeds meer leeftijdsgenoten met messen blijken rond te lopen en deze af en toe gebruiken. Maar hoopgevend is dat steeds meer buurtbewoners de verbinding willen zoeken en daarin slagen. Bij de actie NL Doet op 12 maart zijn veel vrijwilligers in actie gekomen. Het toont aan dat wijkbewoners graag samenkomen , met name als daarbij een activiteit centraal staat. Heeft u ideeën voor verbinding in de wijk? Of zoekt u juist naar inspiratie? Laat het weten via wijcorpusdenhoorn@wij.groningen.nl of zuidvooruit@lentis.nl.


Rivierenbuurt Stroomopwaarts Op basis van de basismonitor van de gemeente zijn wij (GON Zuid Vooruit, WIJ en Gemeente) tot de conclusie gekomen dat er een aantal tendensen zijn in de Rivierenbuurt die tot nadenken stemmen. Op het gebied van gezondheidsbeleving, moeite met rondkomen, aanspraak op een uitkering en het hebben van een hulpvraag wijken de tendensen in negatieve zin af van de ontwikkelingen in Groningen als geheel. Kort gezegd komt het er op neer dat daar waar het in Groningen beter gaat, gaat het in de Rivierenbuurt verzwakt beter gaat en daar waar het in Groningen slechter gaat, gaat het in de Rivierenbuurt versterkt slechter. Deze negatieve spiraal doorbreken is wat we voor ogen hebben en dat willen we graag doen in nauwe samenspraak met de inwoners van de Rivierenbuurt. In eerste instantie hebben we het gesprek gevoerd met de sleutelfiguren uit de buurt zoals het buurtcentrum de Stroming. DIG050, de Buurtvereniging, de wijkagent, het onderwijs etc. Vervolgens hebben we een presentatie gegeven aan de inwoners en zijn we met hen het gesprek aangegaan over hoe zij denken dat die negatieve spiraal doorbroken kan worden. Op basis van die uitkomsten proberen we nu samen met de Buurtvereniging in het lopende jaar nog een begin te maken met een aantal projecten die zichtbaar en tastbaar maken dat we de handen ineenslaan. Vanuit een hernieuwd vertrouwen hopen we een basis te leggen voor een weg stroomopwaarts. Het is mooi nog te melden dat de Rivierenbuurt is aangewezen als één van de pilotwijken in het kader van het Groningsmodel / Democratische vernieuwing. Hierin pogen wij om de buurtbewoners weer zelf meer stuur te geven aan de ontwikkeling van hun eigen wijk.

20 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page